องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2567 ]7
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]8
4 ประกาศ เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 5 ก.พ. 2567 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 26 ม.ค. 2567 ]4
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 27 ธ.ค. 2566 ]17
8 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 26 ธ.ค. 2566 ]4
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกศ์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 3 พ.ย. 2566 ]10
10 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]7
11 แผนดำเนินงานการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]24
12 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]31
13 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ออกพื้นที่ให้บริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]32
14 แผนดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]23
15 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]29
16 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]31
17 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]29
18 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]44
19 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]33
20 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5