องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


กิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565


เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2565    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่   จัดกิจกรรม แม่ลูกผูกพันธ์ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่  โดยนายพิสุทธิ์ศักดิ์  ชุมนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  มอบหมาย  นางพรรวินท์  ราชเสนา  ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เข้าร่วมกิจกรรม   ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยแขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์ฯ    โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น 

กิจกรรมไหว้แม่  กิจกรรมเก้าอิ้ดนตรีแม่ ลูก  กิจกรรมเกาะหลังแม่มัดตาตีหม้อ  กิจกรรมการแสดงของเด็ก ๆ   และ กิจกรรม  มอบเกียรติบัตร  แม่ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-12-07
2022-12-05
2022-10-14
2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11