องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  โครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบล...
  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลดอนดู่ ร่วมตรวจสอ...
  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลดอนดู่ ร่วมตรวจสอ...
  โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอด...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561