องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร...

  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจ...
   

เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2563    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ได้จั...

  ประชุมประชาคมระดับตำบล(พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 4/2...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ประชุมประชาคมระดับตำบล พ.ศ.
 2561-2565 ครั้งที่ 4/2...

  ITAขอเชิญตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใ...
    ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรม...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561