องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัด

 
 
  นางธัญณิชา  ห่อไธสง  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

 นางนภาพร  หิรัญอร นางสาวศิริพร กองกลางดอน
นางนันทิชา  คำสอนจิก
 นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานสาธารณสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพีร์ธณัฐ จันทมนตรี
นายอนุกุล นาโม นางเกวลิน ชัยมาตย์
นักทรัพยากรบุคคล  นักพัฒนาชุมชน นักตรวจสอบภายใน

นางอุดมรักษ์  ขอนสี
-ว่าง- นายวิสรุจน์  ปัสสาระกัง
เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาวดาราภรณ์  ชัยสมบัติ นางสาวพิทยาภรณ์  ชุมนา นายปกรณ์ สุวรรณเวียง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยบุคคลากร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 นายสมรัก ทบโครต นายอภิวัฒน์ พงอุตทา นายเสกสรรค์  จันอ่อน
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  คนงานทั่วไป
นายสันติ  ตุเกตุ นายพัฒนา พานิคม นายสุคล  มาลาศรี
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นางลุนค้า   กระบือ นายวินัย  พรมดี 
 
แม่บ้าน 
ผู้รักษาความปลอดภัย