องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2563  ระหว่างเวลา  09.30 น.- 17.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  66  คน

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28