องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะผู้นำ จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนดู่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่


โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน สู่ภาวะผู้นำ
จัดทำโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนดู่
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
.
.
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเสริมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ
๒. เพื่อให้แกนนำเด็กและเยาวชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
.
.
ตัวชี้วัด
๑. แกนนำเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีภาวะผู้นำ ร้อยละ ๘๐
๒. แกนนำเด็กและเยาวชนตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ ๘๐
.
.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. ได้เสริมสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ
๒. แกนนำเด็กและเยาวชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
๓. เด็กและเยาวชนมีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29