องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  เห็นความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะยังมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า  และเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่

2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29
2020-05-28