องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562  จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จำนวน  63  คน

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29