องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชุดใหม่ และการเตรียมเสนอแผนงานโครงการเข้าสู่แผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ได้จัดประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ  (LTC) ประจำปีงบประมาณ  2562 นำโดย  ผช.สสอ. บุญเลิศ  นิลละออง และประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประชุมในหัวข้อเรื่อง  -การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ชุดใหม่ และการเตรียมเสนอแผนงานโครงการเข้าสู่แผนงาน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2021-04-29
2021-03-23
2021-03-23
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-11
2020-09-17
2020-08-24
2020-06-19
2020-05-29